Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Útravaló
 
 
2018.03.11 - Nagyböjt 4. vasárnapja
 
"Amikor legyőzöttek vagyunk,
keresztények leszünk."
Ernest Hemingway
Evangélium - Jn 3, 14-21
Kép
Jézus magyarázza eljövetelének célját. A kiindulás az Atyának a világ iránt való szeretete. A bűn ellenére sem vonta vissza jóindulatát, hanem elküldte Fiát, s lehetőséget adott neki, hogy áldozatával jóvátegye a világ bűneit. Mi a hitben azonosulunk a meghalt és feltámadt Krisztussal és részesei leszünk istenfiúságának. Aki viszont nem hisz, az kizárja magát a világosságból és az isteni életből. Isten irgalma annak ellenére is érvényesül, hogy az emberek jobban szeretik a sötétséget, mint a világosságot. A világosság tükrözése is keresztény feladat.
 
Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak: "Ahogy Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az Emberfiát is, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ. Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, de aki nem hisz, az már ítéletet vont magára, mert nem hitt Isten egyszülött Fiában.
Az ítélet ez: A világosság a világba jött, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert tetteik gonoszak voltak. Mert mindenki, aki gonoszat tesz, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, nehogy napvilágra kerüljenek tettei. Aki azonban az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hadd nyilvánuljanak ki tettei, hogy Isten szerint cselekedte azokat."
A következő kérdések segítenek felfedni, hogy számukra személyesen mit üzennek az evangélium szavai.
• Mit jelent számomra a kereszt: ékszerként viselem a nyakamban aranyláncon, vagy tudom, hogy Krisztust nem lehet követni a kereszt felvállalása nélkül?
• Mennyiben vagyok kész arra, amit Isten adni akar nekem?
• Hiszem-e, hogy az őskígyó mérgétől csak Jézus Krisztus keresztjének szemlélése óvhat meg?
Imaszándék
A héten imádkozzunk azért, hogy a nagyböjti lelkigyakorlatok nyissák meg szemünket szent akaratod felismerésére.
Gondolatok Nagyböjt 4. vasárnapjára
Nagyböjt negyedik vasárnapjának első olvasmánya a A Krónikák Második Könyvéből vett szakasz, amelyben a szent író leírja az ország siralmas helyzetét, amelybe azért került, mert a nép hűtlen volt Istenéhez. Isten azonban nem hagyta el népét, hanem Cirusz, perzsa király által küldi szeretetének jeleit, aki majd Isten nevében újra felépíti a lerombolt templomot. Isten ma is üzen és üzenete mindig biztató, új jövőt ígérő szó.
A második olvasmányban Szent Pál az efezusi híveknek kifejti a keresztény hivatás kegyelmi tartalmát, aminek lényege a keresztség által kapott új élet. A keresztény nem Isten önkéntese, hanem keresztény mivoltunk kegyelmi meghívás, ránk bízott kincs, amelyért felelősek vagyunk Isten és emberek előtt.
Az Evangéliumban Szent János leírja Nikodémus éjjeli kalandját, amikor titokban felkereste Jézust. Az evangéliumi beszámoló mély teológiát tartalmaz, amint ezt Szent János általában teszi, amikor Jézus tanítását ismerteti. De a Jézus és Nikodémus között történt találkozás és beszélgetés, mint esemény is, gazdag üzenetet közvetít mindannyiunk számára. Figyeljük meg mindenekelőtt, hogy a kezdeményezés Nikodémustól jött. Éjnek idején kereste fel Jézust. Találhatott volna alkalmasabb időpontot is, hiszen Jézus napközben biztosan állandóan úton volt, vagy tanított, tehát szüksége lett volna éjjeli pihenésre. Mindennek ellenére nem utasította vissza Nikodémus alkalmatlankodását.
Érdekes módon Nikodémus többes számban szólítja meg Jézust: “Rabbi, tudjuk, hogy Istentől jött tanító vagy…” Kár hogy nem tudjuk, kiknek a nevében beszélt Nikodémus, vagy kiknek a véleménye mögé bújt? Miért nem mert első személyben színt vállalni, hitet vallani? – Néha talán ez a mi helyzetünk is. Könnyebb mások mögé bújva élni, mint vállalni a kockázatot, hogy a magunk nevében álljunk ki az igazság mellett.
A folytatásból megtudjuk, hogy Jézus egy kérdésre válaszolt, amelyet Nikodémus fel sem tett. Jézus az újjászületésről beszélt neki. Válaszában alig titkolt kritika rejtőzik. Minta csak azt mondaná Nikodémusnak: „Szavaidnak nem sok értelme van, mert nincs fedezetük. Te megmaradtál annak, aki voltál, éjnek idején, titokban jössz hozzám, mások nevében beszélsz. Vallod, hogy Istentől jött tanító vagyok, mégsem követsz engem”.
Felfigyelhetünk továbbá arra, hogy Jézus csendes szemrehányása felingerelte az öreg Nikodémust, (ő maga nevezte magát öregnek!) akiből szinte kitört az ellenvetés. Ingerültségét még csak fokozhatta a tény, hogy Jézus valószínűleg harminc évvel fiatalabb volt nála. Két világ ütközött itt össze: egy idős ember élettapasztalata, tudása és bölcsessége, és egy fiatal tanító új világnézete. Jézus továbbra sem bánik azonban Nikodémussal kesztyűs kézzel. Nikodémus csodálkozására, hogy miképpen születhetik valaki újjá, amikor már öreg, Jézus csendes cinizmussal válaszol: “Izrael tanítója vagy és ezt nem érted?” Ezek után azonban a beszélgetés az egész Evangélium legmélyebb és legszebb igazságára irányul.
“Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen”. Nagyszerű pszichológiát találunk ebben a jelenetben arra vonatkozóan, hogyan vezeti Isten az embert a hit igazságainak mind mélyebb megértésére. Lépésről lépésre vezet bennünket közelebb ahhoz az alapvető igazsághoz, amelyet maga Jézus fogalmazott meg örökszép szavakkal: „Mert úgy szerette Isten a világot…” Most rajtunk a sor, hogy odaálljunk Nikodémus mellé és ezeket a szavakat magunkra alkalmazzuk, éspedig egyes számban: „Úgy szeretett Isten, hogy egyszülött Fiát adta értem…”.
forrás: www.sarvarsari.hu
A hét szentje: Szent Benedek
Kép
A Bencés rend alapítója, s őt egyben az egész nyugati szerzetesség atyjának nevezhetjük. Életének részleteiről Nagy Szent Gergely pápa (550-564) a Dialógusok című munkájának második könyvéből tudunk.
Szent Benedek 480 körül született az Appenninek között megbúvó ősi kis városkában, Nursiában. Újabb hagyomány szerint ősei az előkelő Anicius nemzetségből származtak. Egy húgáról, Skolasztikáról tudunk, aki maga is szerzetes lett. Rómában kezdte meg tanulmányait, ahonnan az erkölcsi romlottság és a zavaros politikai helyzet miatt - még mielőtt tanulmányait befejezte volna -, a szabin hegyek között fekvő kis Effide városába ment. Itt a templom papja mellett élt, és valószínűleg teológiai tanulmányokat folytatott. Az sem kizárható, hogy diakónussá szentelték. Egy csoda, a széttörött cserépszita összeforrasztása miatt szentként kezdték tisztelni, ezért elhagyta a várost, és az Anio folyócska völgyében telepedett le egy barlangban, pár kilométerre Nero császár villájától. Remeteéletet kezdett. Itt hatalmas kisértéseket élt át. Ezeket azzal tudta legyőzni, hogy egy tövisbokorba vetette magát. Remeteéletét szigorú aszkézis jellemezte, még az egyházi élettől is teljesen elszakadt, annyira, hogy azt sem tudta, mikor van húsvét, a keresztények legnagyobb ünnepe. (Erre egy isteni sugallatra odaküldött pap figyelmeztette.)
Hírneve miatt a Vicovaroi sziklakolostor lakói meghívták apátjuknak, de később szigorú vezetése miatt meg akarták mérgezni. Ettől ismét egy csoda mentette meg: az áldás keresztjelére széttörött a méregpohár.
Ekkor visszatért Subiacoba, ahol egyre több tanácskérő kereste fel, tanítványok gyűltek köré, később előkelő rómaiak gyermekeiket is rábízták. Itt először tizenkét kisebb kolostort alapított, mindegyiket 10-12 szerzetessel. A kolostorok irányítását és az újoncok nevelését fenntartotta magának. Itt is több csodát művelt. Florentius pap irigy áskálódásaira azonban otthagyta Subiacot, de talán azért is, mert közben megérlelődött benne egy új szerzetesség eszméje: a teljesen közös életé, az apátság gondolata.
A hagyomány szerint 529-ben ment Montecassinóra, új alapítására. Ebben az évben csukatta be Justitianus császár Athénben az Akadémiát, melyet még Platón alapított, és 800 éven át volt a görög tudomány székhelye. Megnyílt helyette "az Úr szolgálatának iskolája" (Szt. Benedek Regulája, Prológus). Montecassino - Cassinum hegye - Róma és Nápoly között kb. félúton, a tengertől kicsit beljebb egy kb. 500 méter magas hegy. Tetején római vár állt egy Juppiter templommal. A bálványoltárt Szent Benedek és fiai ledöntötték, és részben az ősi falak felhasználásával építették fel új monostorukat, benne két imateremmel (kápolnával): Keresztelő Szt. János és Szent Márton tiszteletére.
A monostor autarchiára, önellátásra rendezkedett be, arra, hogy gazdaságilag is lehetőleg önállóvá váljon: minden szükséges a falakon belül házilag megtermelhető és előállítható legyen.
Ez az újfajta szerzetesélet hamarosan felvirágzott, és valószínűleg még Szent Benedek életében újabb hasonló alapításokra került sor. Itt írta a Regulát, amellyel sok más kolostornak, sőt később az egész nyugati szerzetességnek iránymutatója, patriarchája lett. Sokan fordultak hozzá itt is tanácsért, útmutatásért.
Nagy valószínűség szerint 547. március 21-én halt meg.
 
2018.03.04 - Nagyböjt 3. vasárnapja
 
"Annak a szomorúságnak, amit hibáink okoznak nekünk,
külön neve van - úgy hívják: bánat."
Bossuet
Evangélium - Jn 2, 13-25
Kép
Jézusnak joga volt ahhoz, hogy a régi próféták stílusában is szóljon népéhez és kifogásolja a vallási visszaéléseket. A templom megtisztítása ilyen tett volt. A zsidók jelet kérnek annak igazolására, hogy neki igazi prófétai küldetése van. Ő már elég csodával igazolta magát, de azokat nem fogadták el. Ezért ad titokzatos választ, amely halálára és feltámadására utal. Embersége valóban az Isten temploma és feltámadásában is az marad. Ő tehát örök jele az üdvösségnek.
 
Abban az időben, mivel közel volt a zsidók Húsvétja, Jézus fölment Jeruzsálembe. A templomban árusokat talált, akik ökröt, juhot és galambot árultak, valamint pénzváltókat, akik ott ültek. Ekkor kötelekből ostort font, és kikergette mindnyájukat a templomból, ugyanígy a juhokat és az ökröket is, a pénzváltók pénzét pedig szétszórta. Az asztalokat felforgatta, a galambárusoknak meg azt mondta: "Vigyétek innét ezeket, ne tegyétek Atyám házát vásárcsarnokká!" Tanítványainak eszébe jutott, hogy írva van: "Emészt a házadért való buzgóság."
A zsidók erre így szóltak: "Miféle csodajelet mutatsz, hogy ezeket teszed?"
Jézus azt válaszolta: "Romboljátok le ezt a templomot, és én három nap alatt fölépítem!"
A zsidók azt felelték: "Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, és te három nap alatt fölépíted azt?"
Ő azonban testének templomáról beszélt. Amikor föltámadt a halálból, tanítványainak eszébe jutott, hogy ezt mondta, s hittek az Írásnak és Jézus szavainak.
És amíg (Jézus) a Húsvét ünnepén Jeruzsálemben volt, sokan hittek az ő nevében, mert látták csodáit, amelyeket tett. Jézus azonban nem bízott bennük, mert ismerte mindnyájukat, és nem szorult rá, hogy bárki is tanúskodjék előtte az emberről. Tudta ő, hogy mi lakik az emberben.
A következő kérdések segítenek felfedni, hogy számukra személyesen mit üzennek az evangélium szavai.
• Melyek az én "ökreim" és "juhaim" - gondolat, szó stb. - amelyeket oda nem illő módon magammal viszek a templomba?
• Mit teszek azért, hogy bensőséges kapcsolatban legyek Jézussal, és kegyelmeit befogadhassam?
• Milyen a viszonyulásom a templomhoz: szent hely számomra, ahol találkozhatom Istennel?
Imaszándék
A héten imádkozzunk azért, hogy a mennyei dicsőség ígérete enyhítse a betegek szenvedéseit.
Ne tegyétek Atyám házát vásárcsarnokká!
János evangélista első 12 fejezetét a jelek könyvének is szokás nevezni. A szent szerző már evangéliumának elején, közvetlenül a kánai menyegző után, tudatos teológiai célzattal írja le a templomtisztítás történetét, amelyben Jézus „szent haraggal” űzi ki a kufárokat. Prófétai tettével jelezni akarja, hogy benne, általa új élet, új templom, új kultusz veszi kezdetét. Az Újszövetségben a feltámadt Jézus az új templom: ő gyűjti egybe a híveket, benne valósul meg Isten igaz imádása, benne minden nép fia testvér, és Isten jelenléte nem kötődik Jeruzsálemhez.
Nagy Heródes Kr. e. 20–19-ben kezdte újjáépíteni a jeruzsálemi templomot. Jézus idejében ez a templom 46 éves volt. A külső, ún. pogányok udvarában a kereskedők különféle állatokat kínáltak eladásra, amelyeket a hívők az áldozatok bemutatására szántak. Különösen a húsvéti ünnepek alkalmával volt nagy a kínálat. Josephus Flavius szerint ilyenkor mintegy 15 ezer bárányt áldoztak fel. A zarándokok messziről jöttek, természetes volt, hogy itt helyben, az árusoknál szerzik be a bárányt. Mivel a templomi díjakhoz akkoriban csak tiruszi sékelt lehetett felhasználni – hiszen a római pénzen a császár képe volt –, pénzváltók is kellettek... Az evangélista kendőzés nélkül, szemtanúként írja le, hogy Jézus dühbe gurult, felháborodott az egész zsidó áldozati rendszer láttán, ami Atyja házát, a templomot vásárcsarnokká tette. A templom szent, hisz Isten „lakóhelye”, ezért nem fér össze méltóságával a vásári zsivaj. Ő nem tűri a nyerészkedő kalmárszellemet.
Vigyázzunk templomaink szentségére! Emésszen minket is az Úr házáért való buzgalom. Ne tűrjük el a kereskedő, üzleti szellemet, amikor szent dolgokról, hitünkről, a szentségekről, Isten titkairól van szó. Lelkünk templomát mindig tartsuk tisztán. Ne próbáljuk Istent lekenyerezni, vagy a hitet pénzre váltani. Templomjárásaink legyenek a feltámadt Krisztussal való találkozás alkalmai. Hisz miatta szent a templom. Ő trónol ott a tabernákulumban a testté lett kenyér színe alatt. Benne Isten lakik köztünk. Miatta van csend, fegyelem az Úr házában, és nem csak liturgia közben. Mi, keresztények, a feltámadt Krisztus testét és vérét esszük és isszuk, köréje épül fel egész istentiszteletünk. A szentségek, az isteni kegyelem jelei és megvalósítói, halálából és feltámadásából forrásoznak. Ezért nem igazíthatjuk semmiképpen a modern piaci világ igényeihez, hiszen akkor csúfot űznénk Isten szentségéből.
Sebestyén Péter
Istenünk, minden irgalom és jóság forrása, te a böjt, az imádság és az irgalmas szeretet gyakorlása által gyógyulást adsz bűneinkre. Nézd jóságosan őszinte bűnbánatunkat, és amikor vétkeinket beismerve meghajlunk előtted, emelj föl minket szüntelen irgalmaddal. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a Te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Amen.
A hét szentje: Hofbauer Szent Kelemen
Kép
Özvegy édesanyja egyedül nevelte. Szűkös anyagi körülményeik nem tették lehetővé, hogy tanulhasson. Elsajátította a pékmesterséget, s így tartotta el magukat és gyűjtött némi pénzt a tanulásra. Huszonegy éves korában elkezdhette tanulmányait. Ám a középiskola évei alatt elfogyott a megtakarított pénz, ezért az egyetemet már el sem kezdhette. 1780-ban Bécsben egy bőkezű jótevő lehetővé tette számára, hogy elvégezze a teológiai stúdiumokat. 1785-ben Rómában belépett a redemptoristák bontakozó rendjébe. Egy véletlen folytán ismét Bécsbe került. Már haláláig itt is maradt. Személyiségének kisugárzó erejével a katolikus reform elindítójává vált. Foglalkozott a betegekkel és bevezette a lelkipásztorkodás új formáját, a családlátogatásokat. Ugyanolyan természetességgel mozgott a nemesek körében, mint a tudósok és diákok között. Gyakran hívta meg asztalához Széchényi Ferenc gróf is. 1909. május 20-án avatták szentté.
Azt mondják, a magyar nép pesszimista, az ifjúságot pedig a tartatlan jelzővel illetik. Ott az önbecsülés, itt az állhatatosság hiányzik. Ha valami elsőre, minimális energia befektetéssel nem sikerül, azt már eleve elrendelt kudarcként éljük meg. A "nekem úgysem sikerülhet" jelszóval - szinte esélyt sem adva a Gondviselésnek -, mint vert sereg, önként "visszavonulunk"... (Sajnos ez a mentalitás a hívő emberek többségének is jellemzője.)
Vajon mi lett volna Kelemenből, ha belenyugszik sanyarú sorsába és megmarad "kétkezi" munkásnak, vagy amikor egyetemistaként elfogyott a pénze és elkeseredésében mindent feladva hátat fordít gyermekkori álmának?
Hány és hány fiatal hagyja abba tanulmányait a pillanatnyi sikertelenség (rosszul sikerült vizsga, félév...) után? Megriadva a próbáktól, mennyi jobb sorsa érdemes ember kallódik el? Az igazán fontos, nagy dolgokért tudni kell áldozatot vállalni. Nem az a legnagyobb tragédia, ha esetleg mások nem bíznak céljaink elérésében, a helyzet akkor válik menthetetlenné, ha mi sem bízunk önmagunkban.
Bécs apostolának élete szép példa arra, hogy hittel, kitartással és kemény munkával elérhetjük céljainkat.
 
2018.02.25 - Nagyböjt 2. vasárnapja
 
"Jézus nem egy uralkodó trónjáról,
hanem a keresztről akar mindenkit magához vonzani."
Reinold Schneider
Evangélium - Mk 9, 2-10
Kép
A színeváltozást megelőzte Péter vallomása (Mk 8, 20) és Jézus bejelentése, hogy szenvedni fog: Ô a látomással az apostoloknak adott tanítást, hogy higgyenek benne majd akkor is, ha szenvedni látják. Az Atya szeretett Fia ő, azért szavának hinni lehet. Mózes és Illés jelenléte arra utal, hogy benne az ószövetségi jövendölések beteljesednek. Személye tehát titokzatos, de az üdvösség üzenetét ő hordozza.
 
Abban az időben Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és egyedül velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük. Ruhája olyan ragyogó fehér lett, hogy a földön semmiféle kelmefestő nem képes így a ruhát kifehéríteni. Egyszerre megjelent nekik Illés és Mózes, és beszélgettek Jézussal.
Péter ekkor ezt mondta Jézusnak: "Mester! Olyan jó nekünk itt lennünk! Készítsünk három sátrat: neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet!" Nem is tudta, mit mond, annyira meg voltak ijedve.
Ekkor felhő árnyékolta be őket, és a felhőből szózat hallatszott: "Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok!" Mire körülnéztek, már senkit sem láttak, csak Jézust egymagát.
A hegyről lejövet megparancsolta nekik, hogy ne mondják el senkinek, amit láttak, amíg az Emberfia fel nem támad a holtak közül. A parancsot megtartották, de maguk között megvitatták, hogy mit jelenthet az, hogy feltámad a holtak közül.
A következő kérdések segítenek felfedni, hogy számukra személyesen mit üzennek az evangélium szavai.
• Hogyan érintene, ha olyan titokkal ajándékozna meg Isten, amelyet csak ő és én tudok?
• Mennyiben formálná át a látás kegyelme a hitemet?
• Melyek azok az igazán nagy dolgok az életemben, amelyekre túlságosan kevés időt szánok?
Imaszándék
A héten imádkozzunk azért, hogy Egyházad a nagyböjt idején bűnbánatban megújulva készüljön húsvét ünnepére.
Gondolatok a Tábor hegyéről
Minket is Jézus hívott meg, úgy mint a három kiválasztott tanítványt. Kereszténynek lenni nem csupán a mi döntésünk, hanem Isten kiválasztására adott válaszunk. Ennek vannak következményei. Néha úgy érezzük, nagyszerű dolog kereszténynek lenni, hálásak vagyunk azért, hogy van hitünk, Egyházunk, Pápánk, papjaink, templomaink, ahol imádkozhatunk. Jézushoz való tartozásunknak azonban van ára is. Néha nehézségek követik keresztény mivoltunkat. Megkülönböztetésben részesülünk,  lemosolyognak,, maradinak tartanak bennünket. Kereszténynek lenni nem pusztán a keresztény igazságok értelmi elfogadása, hanem Jézus iránti bizalom és szeretet.
Jézus magas hegyre vitte fel a tanítványokat. A kereszténység igen hasonlít a magas hegyhez. Jézus magas eszményekre hív bennünket: ellenségszeretet, feltétel nélküli megbocsátás, nagylelkűség, hűség a házasságban, stb. Ne zavarjon bennünket, ha hitünk és meggyőződéseink miatt lemosolyognak bennünket: aki nem hisz Jézus Krisztusban, úgysem érti meg, miért viselkedünk így vagy úgy. Sokan nem értették meg Assisi szent Ferencet, aki mindenről lemondva Krisztus szegénye lett, Kalkuttai Teréz anyát, aki vállalta a legszegényebbek sorsát, Charles de Foucauld-t, aki a beduinok között lett beduin és halt vértanúhalált.
Jézus azért vitte fel a hegyre tanítványait, hogy vele legyenek. Jézussal lenni: ez keresztény mivoltunk lényege. A kereszténység nem a törvények, tilalmak és parancsolatok, hanem a szeretet vallása. Hitünk középpontjában Jézus áll, akiről szent Pál megrendülve vallja: „Szeretett engem és átadta magát értem.” Imánk és istentiszteletünk középpontjában Jézus áll.
Jézus megmutatta tanítványainak dicsőséges arcát.  Keresztény lelkiségünk dinamizmusa abban áll, hogy újra és újra felfedezzük Jézus valamelyik arcát, amelyikre éppen szükségünk van: szenvedő arcát, ha szenvedünk, irgalmas arcát, ha bűn terhe kínoz, dicsőséges arcát, ha úgy érezzük, a világon elburjánzott a rossz.
Jézus visszavezette tanítványait a völgybe. A kereszténység nem csak az ünnepek, hanem a hétköznapok vallása. Hitünket a mindennapok ügyes-bajos tevékenységei között éljük. Kívülről semmiben sem különbözünk azoktól, akik nem hisznek Jézus Krisztusban. De a tanítványokhoz hasonlóan, a keresztséggel valami lényeges változás történt bennünk: láttuk Jézust. Ezért életünk a szeretet vágányán fut tovább.
Urunk színeváltozása arra hívja fel figyelmünket, hogy életünk kalandja nem a véletlen műve, hanem Isten vezet bennünket a különféle élettapasztalatokon keresztül. Valamiképpen előkészíti az utat a következő eseményekre életünkben, amint a tanítványokat is előkészítette Jézus saját szenvedésére. Élettapasztalataink nincsenek elkülönítve egymástól, hanem beépülnek Isten ránk vonatkozó láthatatlan, de szeretettel átszőtt tervébe.
forrás: www.sarvarsari.hu
A hét szentje: Istenes Szent János
Kép
1495-ben született a mai portugáliának megfelelő Luzitániában. Nyolcévesen megszökött otthonról, hogy Madridban megtalálja szerencséjét. Csaknem száz kilóméteres gyaloglásban kimerülve egy tanyán kötött ki. Itt kezdetben pásztor volt, de közben tanulhatott. Ügyesen dolgozott, a gazda a birtok irányítását is rábízta, sőt még vejéül is fogadta volna. A nősülést a gazda zaklatva sürgette, de a fiú ezt nem vállalta. Elmenekült inkább a bizonytalanba.
Katonának állt, lassan elzüllött. Egy ütközetben leesett lováról, és így az ellenséges területen maradt. Szűz Mária segítségét kérve menekült vissza saját táborába. Rábízták a hadizsákmányt, azt azonban ébersége dacára ellopták. Mivel ártatlanságát nem tudta bizonyítani, kötél általi halálra ítélték, végül aztán egy magas rangú tiszt segítségével kegyelemmel szabadult.
Katonáskodása után szolgának állt, azonban gazdái egészsége tönkrement, vagyonuk elúszott. A végén már János tartotta el a hattagú családot. Megmentette őket. Spanyolországba visszatérve vándorárus lett, majd Avilai János szónoklata hatása alatt előbb nagyon mély nyilvános bűnbánatot tartott, őrültnek tartották és bezárták emiatt. Kórházat alapított a Spanyolországban levő Granadában. Éjszakánként fát gyűjtött, eladta, a pénzen gyógyszert vett rászoruló betegeknek. Esténként koldulni járt betegeiért, óriási adóssága volt.. Egyre több kórházat sikerült működtetniük.
Itt negyvenéves korában társaival megszervezte az irgalmas rendet. A rendet V. Sixtus Szentünk halála után 36 évvel ismerte el hivatalosan.
Egyformán szerette a nélkülözőket és betegeket, a világi apostolok példaképe. Egy tűz alkalmával a kórház betegeit sértetlenül hozta ki a lángokból. Egy áradáskor vízbeesett fiatalembert próbált sikertelenül kimenteni. Az amúgy is rendkívül legyengült János a sikertelen mentést nem tudta elviselni, rohamosan romlott az állapota. A leggondosabb ápolás sem tudta megmenteni.
Granadában halt meg 1550. március 8-án. Szentté avatása 1690-ben történt meg. XIII. Leó pápa a kórházak és betegek védőszentjévé tette.
 
2018.02.18 - Nagyböjt 1. vasárnapja
 
"A jutalom, amit Isten ad,
nem más, mint önmaga."
Szent Ágoston
Evangélium - Mk 1, 12-15
Kép
Márk röviden tudósít Jézus megkísértéséről. A negyvennapos pusztai tartózkodás előkészület a nyilvános működésre. Az evangélista itt a böjtöt nem is említi, hanem csak a kísértést és annak legyőzését. Vadállatok között élt és angyalok szolgáltak neki. Egészen megízlelte a földi életet és nehézségeit nem kerülte ki. Csodatevő erejét nem használta fel saját javára, hanem rábízta magát az Atya gondviselésére. Messiási küldetését tehát egészen lelki értelemben fogta fel: ő az Isten országát képviseli.
 
A Lélek kivitte Jézust a pusztába. Negyven napig kint volt a pusztában, és megkísértette a sátán. Vadállatokkal volt együtt, és angyalok szolgáltak neki.
Amikor Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az Isten evangéliumát: "Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban."
A következő kérdések segítenek felfedni, hogy számukra személyesen mit üzennek az evangélium szavai.
• Mennyiben engedem a Léleknek, hogy pusztai magányt kínáljon, ahol átgondolhatom a dolgaimat?
• Világos-e számomra, hogy amikor kísértést kell kiállnom, Isten akkor is velem van, mert nélküle elbuknék?
• Hogyan értelmezem a megtérésre való felhívást: felfedezem a jeleket, amelyeket Isten küld számomra?
Imaszándék
A héten imádkozzunk azért, hogy a megbocsátó szeretet által növekedjék a földön a béke és az egyetértés.
A Lélek kivitte őt a pusztába
Mielőtt Jézus megkezdi nyilvános működését, a Lélek ösztönzésére a pusztába megy. Elhagyja a megszokott, természetes környezetét, hogy találkozzon Istennel. Ehelyett semmit nem olvashatunk az Istennel való találkozásáról, de annál inkább hallunk arról, hogy a sátán rátalált Jézusra. Megkísértette Őt, még Jézust is! Ha ez így történt, akkor ennek óriási üzenete van számunkra. (Ne felejtsük, az evangélium csak a legfontosabb dolgokat, tényeket közvetíti, a sok ezerből csak pár százat!).
De ha Jézust megkísértette a sátán, az nekünk (bocsánat a kifejezésért, de) nagyon "klassz". Mert ebből egyértelmű, hogy a kísértés, a kísértő önmagában nem bűn. Hiszen Jézus mindenben egy lett velünk, kivétel a bűnt. De Jézus bűntelensége nem jelentette azt, hogy ne kellett volna kemény harcot vívnia a sátánnal, a kísértővel.
A kísértés még nem bűn, de nem is "gyerekjáték". Már gyerekkorunktól kezdve komolyan kell venni, mert csak akkor nem lesz belőle bűn.
Nagyböjt első vasárnapjának üzenete éppen arról szól, miként kell viselkednem a kísértővel szemben. Úgy, ahogy Jézus: végig hallgatja, felméri hazugságának gyökerét, súlyát és határozottan fellép ellene. Ha a sátán észreveszi, hogy hezitálnak vele szemben, nyert ügye van, mert ott már tud kezdeni valamit, ott már elvetette a bizonytalanság magvait. Ha már kezdek méricskélni, melyik is lenne a jobb, ha nincs határozott döntés a kísértővel szemben, akkor a győzelem az ő kezében lesz. Mert alattomosan, szinte észrevétlenül beférkőzi magát gondolatvilágomba, értékrendembe, hétköznapjaimba, én pedig már csak akkor veszem észre, amikor már megfertőzött.
A sátánnak roppant jó érzéke van ahhoz, hogy megtalálja mindenki gyenge pontját. Jézusnál is ezt tette: hisz a hosszas böjt következtében megéhezett - ezt "kezdte ki" a sátán. Nekünk is meg vannak a magunk sebezhető pontjai, ahol támadhatók vagyunk, ahol kikezdhet bennünket a kísértő. Ennek be- és felismeréséhez alázatra van szükség. Megkeresni a leggyengébb pontomat. Mi van, ha megtaláltam?
És mi van, ha a sátán már "behúzott a csőbe"?
Egyrészt nem kell minden kísértésnek bukással végződnie, ebben Jézus tökéletes példa számunkra, de mi van, ha már "késő"?
Másrészt, nekünk keresztény embereknek, nincs olyan, hogy késő. El lehet esni (néha talán el is kell!), de van bűnbánat és van bűnbocsánat! Fel is szólít minket Jézus, tartsunk bűnbánatot. Próbáljam ezeket a bűnöket úgy nézni, ahogy Isten néz rájuk. Bűnbánatot tartani - megtérni - emberi "okoskodás" helyett nézz, érezz és gondolkodj Isten szemével. Épp azért megtérés, megfordulás, mert a saját, emberi szempontjaim alapján csináltam eddig és most meg kellene néznem, hogy is van ez Isten "szemüvegén" keresztül. Ehhez persze elszántság kell, mert a kísértő lépten-nyomon az önzés oldaláról világít meg mindent és hazudja, hogy az a jó, az igaz és csak "úgy" lehet.
Nehéz ez az út, de senki nem mondta, hogy a "szűk ösvényen" járni könnyű. De aki igazán megtapasztalta ennek nehézségét, megtapasztalhatta gyönyörűségét is, mert nem az a lényeg, hogy keseregjek bűneim felett. Ha már fel- és beismertem bűneimet, akkor ez egy olyan találkozáshoz vezet Istennel, melyet talán semmikor nem él át az ember, csak amikor megtapasztalja Isten ingyenes irgalmát és szeretetét.
A hét szentje: Szent Kázmér
Kép
Szent Kázmér 1458-ban született, apja lengyel király volt, anyja, Erzsébet pedig Albert magyar király és római császár lánya volt. Heten voltak testvérek, kemény tanulmányokat kellett folytatnia. Királynak nevelték, ő azonban nem akart uralkodni. Sokszor a játék elől is elhúzódott imádkozni egy csöndes zugba. Ezt még lelki vezetőjének unszolására sem hagyta el, annyira fontosnak tartotta.
A Mátyás király ellen lázadó magyar nemesek magyar királlyá választották volna. Ekkor hadsereg élén vonult Magyarországra. Gyors visszavonulásának oka, hogy Mátyás király tárgyaláson kiegyezett a lázadókkal, és a pápa is Mátyás javára szólalt fel. Kázmér ebbe a kalandba csak becsvágyó apja kemény parancsa nyomán keveredett. Hazatérése után az akaratlanul elkövetett hibájáért keményen vezekelt. Bátyja viszont (II. Ulászló) Mátyás halála után elnyerte a magyar trónt.
Erények terén a tisztaságban és a szegénygondozásban volt kiváló. Mária-tisztelete igen bensőséges volt. Nem vakította el sem vagyon, sem pozíciója Terjesztette hitét, mélységesen tisztelte az Oltáriszentséget és a Szűz Anyát.
Tüdősorvadásban halt meg fiatalon, 26 évesen, hosszú szenvedés után 1484-ben. A kor orvosai közt volt olyan, aki betegségét bűnös életmóddal javasolta gyógyítani. Határozottan utasította el a javaslatot: "Sohasem akarok olyat tenni, amivel ugyan egészségem állítólag visszanyerhetem, de elveszítem Isten kegyelmét."
Kázmér előre megmondta halála napját és teljes buzgósággal készült rá. Haldokolva azt a kívánta, hogy a Minden nap mondj kezdetű Mária- imádságnak, amelyet annyira szeretett, másolatát tegyék a koporsójába.
Amikor elérkezett halálának órája, teljes áhítattal megcsókolta a Megfeszített sebeit és Istennek ajánlotta lelkét. Halála után százhúsz évvel fölnyitották a sírját. Teste a sírbolt nedvessége ellenére ép volt, sőt a leplet, amelybe burkolták, a Mária-himnusszal együtt sértetlenül találták. Három napon át - így tudja a jámbor hagyomány - kellemes illat áradt a sírból. A seregestül odasiető hívek tisztaságának jelképét látták benne.
 
2018.02.11 - Évközi 6. vasárnap
 
"Isten ügye, hogy a kegyelmét adományoza;
s a te dolgod, hogy elfogadd és megőrizd."
Jeruzsálemi Szent Cirill
Evangélium - Mk 1, 40-45
Kép
Jézus magatartása bizalomkeltő volt, ezért még a kitaszított leprások is mertek közeledni hozzá. Itt együttérzését és jóindulatát külön nyomatékozza azzal, hogy megérinti a beteget, és nem idegenkedik tőle. Ô nem fél, hogy tisztátalanná válik. Arra azonban vigyáz, hogy csodái alapján az emberek ne alakítsanak ki róla valamilyen földies messiási képet. Ezért tiltja, hogy beszéljenek csodáiról. A jótétemény azonban megnyitja az emberek száját.
 
Abban az időben egy leprás jött Jézushoz. Térdre borult előtte, és így kérlelte: "Ha akarod, te meg tudsz tisztítani engem!" Jézusnak megesett rajta a szíve. Kinyújtotta kezét, megérintette, és azt mondta neki: "Akarom! Tisztulj meg!" Erre rögtön elmúlt a leprája, és megtisztult.
Jézus szigorúan ráparancsolt, és mindjárt elküldte ezekkel a szavakkal: "Vigyázz, ne szólj erről senkinek egy szót sem, hanem menj, mutasd meg magadat a papnak, és tisztulásodért mutasd be a Mózes rendelte áldozatot, bizonyságul nekik."
Ám az, alighogy elment, mindenfelé hirdetni és híresztelni kezdte a dolgot. Emiatt Jézus nem mehetett többé nyilvánosan a városba, inkább kint, elhagyatott helyeken tartózkodott. Mégis, mindenünnen özönlöttek hozzá az emberek.
A következő kérdések segítenek felfedni, hogy számukra személyesen mit üzennek az evangélium szavai.
• Milyen élethelyzetben éreztem azt, hogy kitaszítottá váltam?
• A múltam is része az életemnek: hogyan adom oda Istennek, hogy megtisztíthassa és új erőt adjon?
• Ha Istennel van közös titkunk - mivel nem tartozik mindenkire -, mennyiben tudom megtartani?
Imaszándék
A héten imádkozzunk azért, hogy az emberek parancsaid teljesítésében találjanak rá a boldog élet útjára.
Kölcsönös szeretet – kölcsönös szenvedés
Hamvazószerda jele, szürke hamuja arra figyelmeztet, ami sorsunkban törékeny, emberségünkben esendő. Arra, hogy halandók vagyunk. Mivel csak így, ennek teljes tudomásulvételével érthetjük meg azt a másik „gyengeséget”, „isteni gyengeséget”, amire hamvazószerdán fölkészülünk: Krisztus halálát.
A nagyböjt első napja nem véletlenül a halandó emberé, ahogy az utolsó se véletlenül a sírba fektetett Istené. Krisztus halandóságunkban adhatott nekünk egyedül halhatatlan találkozót, ahogy ezt a József Attila-sorok szándékuk ellenére is megfogalmazzák: „Aki halandó, csak halandót / szerethet halhatatlanul”. Ez az isteni szeretet legmélyebb titka, mely épp veszendőségünket választotta örök találkozóhelyül.
A hamu keresztjéről a kereszt halottjáig egyenes út vezet, egyazon út különböző stációin át. Minden állomás veszendőségünk egy-egy fejezete: tökéletes osztozkodás Isten és ember közt – halálban és halhatatlanságban. Ezt az utat a szeretet írta elénk, végigjárni is egyedül a szeretet képes hát. A kölcsönös szeretet és a kölcsönös szenvedés: Isten és ember kölcsönös szeretete és kölcsönös szenvedése. Mivel ahogy Istennek szenvedés volt halálunk és bűneink vállalása, nekünk se lehet eljutnunk Isten tökéletes halhatatlanságába és tökéletes ártatlanságába, egyedül szenvedések árán, s egyedül a szeretet erejével. (S. Weil.) A nagyböjt tehát lényege szerint a szeretet legmélyebb titkaiba való beavatás. A halál burka alatt itt érik a legvakítóbb fény, Isten és ember közös hajnala.
Pilinszky János
Nagyböjtben tanuljunk ragaszkodni Istenünkhöz! Nagyböjtben tanuljunk Istené lenni!
Az egy örök isteni szeretetbe bele kell vetnünk magunkat, s ha ezt megtettük, többet nem is kell törődnünk magunkkal. Istennel kell törődnünk és az Ő dicsőségével. Mondj le arról, hogy bármivé legyél! Kifelé persze harcolj mindenért, amit jónak, fontosnak tartasz.
Belül azonban egyfajta közömbösséggel, távolságtartással viszonyulj mindehhez. Ahogy Szent Pál mondja: "aki vásárol, úgy tegye, mintha meg se tartaná''.
Ez a távolságtartás talán megdöbbent téged, mintha nem lennél igazán a világban. Jézus így volt a világban, s azt hiszem, mozdított is valamit a világ sorsán. Ahogy Ő rábízta magát az Atyára, ahogy az egy Isten kezébe tette életét, azzal lesöpörte a sátánt, minden kísértést és az egész szellemi világot.
Ezt látjuk a Getszemáni kertben is. Atyám, a te akaratod legyen. -- Én akarhatok sok mindent, nem láthatom be, ami velem történik. Egyről nem mondok le, hogy a te akaratod érvényesüljön. S az utolsó szavai között ott van: "Atyám, kezedbe ajánlom az én lelkemet!''. Ha meg kell halnom, elfogadom, de arról nem mondok le, hogy mindenestől átölelj.
Barsi Balázs
A hét szentje: Szent Julianna
Kép
Julianna Nicomedia prefektusának, Eulogiusnak volt a jegyese, de nem akart addig egybekelni vőlegényével, míg az el nem fogadja Krisztus hitét. Apja emiatt levetkőztette, súlyosan megverette, és átadta a prefektusnak. Eulogius így szólt a leányhoz: „Kedves Juliannám, miért űztél gúnyt belőlem, hogy így visszautasítasz?” Julianna így válaszolt: „Ha imádod az én Istenemet, engedek neked, egyébként soha nem leszel a férjem.” Mire a prefektus: „Úrnőm, nem tehetem meg, a császár lefejeztetne.” Julianna: „Ha így félsz a halandó császárról, hogyan akarhatod, hogy ne féljem a halhatatlan Császárt? Tégy, amit akarsz, engem ugyan félre nem vezetsz.”
Ekkor a prefektus keményen megvesszőztette, parancsára fél napon át a hajánál fogva lógatták, majd folyékony ólmot öntöttek a fejére. Mivel ez nem ártott neki, vasra verték és börtönbe zárták, ahol angyal képében eljött hozzá az ördög, és ezt mondta: „Julianna, én az Úr angyala vagyok, ő küldött ide, hogy intselek téged, mutass be áldozatot az isteneknek, nehogy még sokáig kínozzanak, és nagyon rossz véget érj.” Julianna sírva imádkozott: „Uram, Istenem, ne hagyj elvesznem! Mutasd meg, ki az, aki ilyen tanácsot ad nekem.” Szózatot hallott ekkor, hogy ragadja meg ezt az „angyalt” és kényszerítse, hogy saját maga vallja be kilétét. Így is tett, s kérdésére az ördög azt felelte, hogy az apja küldte őreá, hogy rászedje. Julianna kérdezte: „Ki a te apád?” – „Belzebub – hangzott a válasz –, aki minden gonoszra elküld minket, és kíméletlenül megkorbácsoltat, valahányszor a keresztények legyőznek. Most már tudom, hogy vesztemre jöttem ide, nem tudtalak legyőzni.” Többek között még azt is megvallotta, hogy a keresztények akkor tartják őket a legtávolabb maguktól, amikor az Úr testének misztériumát ünneplik, imádkoznak és prédikálnak. Ekkor Julianna az ördög kezét hátracsavarva megkötözte, a földre taszította, és avval a lánccal, mellyel őt kötözték meg, jól ellátta a baját, az ördög pedig kiabált, könyörgött: „Julianna, úrnőm, irgalmazz nekem.”
Ekkor a prefektus elővezettette Juliannát a börtönből. Az maga mögött húzta a megkötözött ördögöt, aki egyre kérlelte: „Julianna, úrnőm, ne tégy engem még nevetségesebbé, ezentúl nem tudok senkin sem erőt venni. Azt mondják, a keresztények irgalmasok, de benned nincsen irgalom.” Így vonszolta keresztül az egész fórumon az ördögöt, majd egy pöcegödörbe dobta. Így jutott a prefektushoz, aki kerékbe törette, hogy szétroppant csontjaiból előbukkant a velő. Az Úr angyala azonban ízzé-porrá törte a kereket, és Juliannát egy pillanat alatt meggyógyította. Látván ezt a jelenlevők, hittek, mire rögtőn le is fejeztek ötszáz férfit és százharminc asszonyt közülük. Ezután egy folyékony ólommal teli üstbe vetették Juliannát, de az ólom kellemes fürdővé változott. A prefektus megátkozta saját isteneit, akik egy leányt nem voltak képesek megbüntetni, pedig annyira megsértette őket. Megparancsolta, hogy fejezzék le.
Miközben a vesztőhelyre vezették, egy ifjú képében megjelent a megvert ördög és azt kiabálta: „Ne kegyelmezzetek neki! Isteneiteket szidalmazta, és engem ma éjjel súlyosan megvert. Kapja csak meg, amit megérdemelt!” Julianna kissé felnyitotta szemét, és meglátta, hogy ki az, aki ilyesmit beszél; erre a démon elfutott és azt kiáltotta: „Jaj nekem, én szerencsétlen, még most is el akar fogni, meg akar kötözni.”
Szent Juliannát lefejezték. A prefektus pedig a tengeren hajózva, harmincnégy társával együtt viharba került, és elsüllyedtek. Tetemeiket kivetette a víz, s vadak és madarak martalékává lettek.
 
2018.02.04 - Évközi 5. vasárnap
 
"Isten mindenkinek segít,
aki arra törekszik, hogy jót tegyen."
James Keller
Evangélium - Mk 1, 29-39
Kép
Az evangélista képet ad Jézus tanítói tevékenységéről. Ott össze van kapcsolva az igehirdetés, a szeretetgyakorlása és az imádság. Csodái azt hirdetik, amit szava is kifejez, hogy Isten irgalommal fordult az ember felé. A messiási időnek ez az igazi jellemzője. Amellett kimutatja győzelmét a gonoszság hatalma felett is. Csak azt nem engedi, hogy az emberek kisajátítsák őt maguknak, mint földi jótevőt. Ő az egész világnak hozta meg az Isten országáról szóló tanítást.
 
Abban az időben Jézus kijött a zsinagógából, és elment Simon és András házába. Simon anyósa lázas betegen feküdt. Mindjárt szóltak is Jézusnak. Jézus odament hozzá, megfogta a kezét, és fölsegítette. Erre megszűnt a láza, és szolgált nekik.
Amikor lement a nap és beesteledett, odavitték hozzá a betegeket és a gonosz lélektől megszállottakat. Az egész város ott szorongott az ajtó előtt. Jézus pedig sokakat meggyógyított, akik különböző bajokban szenvedtek; és sok ördögöt kiűzött. De nem engedte megszólalni őket, mert tudták, hogy ő kicsoda.
Hajnalban Jézus nagyon korán kelt. Kiment (a házból), elment egy elhagyatott helyre, és ott imádkozott. Simon és a vele lévők utánamentek. Mikor megtalálták, azt mondták neki: "Téged keres mindenki!"
De ő azt felelte: "Menjünk el máshová, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az evangéliumot, - hiszen ezért jöttem." És ment, hirdette az evangéliumot a zsinagógákban Galilea egész területén, és kiűzte az ördögöket.
A következő kérdések segítenek felfedni, hogy számukra személyesen mit üzennek az evangélium szavai.
• Hogyan élem meg, ha nem saját erőből akarok felépülni, hanem engedem, hogy Jézus "megfogja a kezem" és fölsegítsen?
• Megengedem-e magamnak, hogy időről időre elvonuljak Istennel töltekezni, mert különben nem lesz miből merítenem?
• Mennyiben világos számomra, hogy Isten embere mindenkié, senki sem sajátíthatja ki "magánhasználatra"?
Imaszándék
A héten imádkozzunk azért, hogy a népek vezetői a rájuk bízottak békéjén és jólétén fáradozzanak.
10 gondolat szentségimádáshoz
Február 8-án van templomunk szentségimádási napja. Ezen alkalomból szeretnék néhány gondolatot megosztani, amely segíthet nekünk a Jézussal való találkozásban a szentségimádáskor.
1. Itt vagy, hogy imádkozz és Jézussal találkozz az eucharisztikus jelenlétben. Lépj most be szíved legbensőbb szobájába, a személyes találkozás szentélyébe! Kérd a Szentlelket, hogy vezetőd és lelki mestered legyen. Jöjj Szentlélek, és taníts imádkozni!
2. Csend kívül-belül. A külső zajok, hangok távol kerültek, elhalkultak. Teremtsd meg a csendet bensődben is! A fejedben zakatolhatnak a gondolatok, a rád nehezedő gondok, félelmeid, kérdéseid, problémáid, amelyekre megoldást keresel. Benned nyüzsöghetnek terveid, feladataid, vágyaid, amelyeknek beteljesítésére törekszel. Önmagaddal és másokkal folytatott párbeszédektől lehet hangos belső világod. A lelkedben lévő zsongás nem segít az imádságban. Add oda Jézusnak – még ha nem is vagy kész mindent egészen Őrá bízni –, legalább az imádság ideje alatt engedd, hogy kezébe vegye, magához ölelje, őrizze, gyógyítsa mindazt, aki vagy, és ami hozzád tartozik (gondolat, érzelem, emlék, vágy, kapcsolat). Az imádság ideje alatt bízd magad Istenre, aki a Szeretet.
3. Nézz rá Jézusra! Hagyd most szóhoz jutni a szívedet, és szeresd Őt, aki téged már előbb, elsőként megszeretett.
4. Hallgass oda minden szóra, amelyet mondasz vagy olvasol! Nem a mennyiség fontos, hanem az, hogy a szíved ráhangolódjon az Istennel való párbeszédre. Engedd, hogy megszólítson Isten Igéje. Válassz egy rövid szentírási szakaszt (zsoltárverset, evangéliumi részt), ízlelgesd és ismételd, engedd, hogy visszhangozzék benned. Aktuális élethelyzetedhez illő rövid imával is fordulhatsz az Úr felé. Ismételgesd magadban, lassan, gyengéden, addig, amíg egészen a te imáddá, a te sóhajoddá, a te szívdobbanásoddá nem válik: „Uram Jézus, Isten Fia, könyörülj rajtam!"; „Jézus Szíve, bízom benned!"; „Atyám, a te kezedbe helyezem magam."; „Jézusom, a tiéd vagyok."; „Jézus, szeretlek."; „Jézus, bízom benned!"; „Jézus Krisztus"; „Jézus"....
5. Jézus jelen van számodra. Fogadd be a fényt, ami az Ő jelenlétéből sugárzik rád. A napsütés megolvasztja a jeget, világossá teszi a sötétséget, előcsalogatja a rügyeket. Ha megnyílsz előtte, Jézus jelenléte ugyanígy fogja átjárni és felmelegíteni a szívedet az élet és a szeretet hatalmával.
6. Ha fáradt vagy, és gondolataid hulláma újra elsodor: Ne aggódj és légy kitartó! Ahogy észreveszed, hogy elkalandoztál – a teljesítmény kényszere nélkül –, gyengéden és békében térj vissza a jelenlétbe. Tekints újra Jézusra, ismételd a rövid fohászod.
7. Jézus a törékeny kenyér színe alatt rejtőzködik. Szegényen jön hozzád, hogy megtanuld igazságban és irgalomban befogadni a saját és testvéreid gyengeségeit, korlátait.
8. Köszönet, hála. Tanuld meg észrevenni és megköszönni a lelki és anyagi javakat, amelyekkel rendelkezel. Ismerd fel, hogy rá vagy utalva másokra, és sokan segítik az életedet. Adj hálát mindezért!
9. A középpont Jézus. A templom központja Jézus eucharisztikus jelenléte. Ő a te életed középpontjává is akar válni. Tekints rá, és helyezd az ő személyét gondolkodásod tengelyébe! Vajon miként érezne, gondolkodna, cselekedne Jézus? Gyakorold ezt, hogy egyre inkább Ő legyen döntéseid mércéje, és megéld a „nem én, hanem Te" lelkületét.
10. Jelenlétben vagy, maradj jelen! Hivatásod, hogy az életed Istenről beszéljen. Az ima befejeztével is maradj jelen Jézus számára. Jézus édesanyja, Mária segít felismerned azt, hogy a Szentháromság a szívedben lakik, és megtapasztalod, hogy élő és másokat éltető vizek forrása fakad benned (vö. Jn 7,37).
Az Örökimádás Oltáregyesület kiadványa alapján
A hét szentje: Szent Dorottya
Kép
Legendája szerint egy cézáreai család leánya volt. Szépsége, okossága, alázatossága és szűzi tisztasága közismert volt. A Diocletianus-féle üldözésben Cézáreában az elsők között nyerte el a vértanúságot.
A császár megbízottja, Sapritius maga elé idézte Dorottyát, és felszólította a bálvány-áldozatra. A lány azt válaszolta, hogy a mennyei császár mást parancsolt, tudniillik, hogy a halandók neki szolgáljanak. Sapritius figyelmeztette, hogy gyorsan mutassa be az áldozatot, ha meg akarja menteni az életét, különben el nem kerüli a kínokat. Dorottya azonban, aki csak a bűntől félt, ezt válaszolta: ,,Kínzásaid rövid ideig tartanak, a pokol tüze ellenben, mely osztályrészem lenne, ha hallgatnék szavadra, örökké tart. Balgaság volna a rövid ideig tartó szenvedés elkerülésére örökké tartó kínokba rohanni. Nem félek kínzásaidtól, mert az Úr mondta: Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, a lelket azonban nem tudják megölni'' (Mt 10,28).
Sapritius ekkor csigára akasztatta, Dorottya pedig így szólt: ,,Úgy látszik, csúfot akarsz űzni belőlem. Tedd meg hamar, amit tenni készülsz, különben nem láthatom meg azt, akit annyira óhajtok látni!''
Sapritius ekkor félbeszakíttatta a kínzást, nehogy a hallgatók is kedvet kapjanak a kereszténységhez. Rábízta Dorottyát két nőre, Krisztára és Kallisztára, akik korábban keresztények voltak, de megtagadták hitüket. Azzal adta át nekik, hogy tántorítsák el hitétől. Ha ez sikerül, jutalmat kapnak. Kriszta és Kalliszta mindent elkövetett, de Dorottya erőért fohászkodott és okosan megfelelt minden csábító beszédre. Külön kiemelte, hogy az Üdvözítő örök boldogságot ígér a síróknak és azoknak, akik üldözést szenvednek nevéért. A két nő elbizonytalanodott, Dorottya pedig így biztatta őket: ,,Jó az Úr és bőséges irgalma mindazok iránt, akik teljes szívből megtérnek hozzá. Ne essetek hát kétségbe, mert tudós és jó orvos Ő, aki meg tudja gyógyítani sebeiteket: Üdvözítő, mert üdvözít, Megváltó, mert megvált, Szabadító, mert szabaddá tesz, csak térjetek meg teljes szívetekből!''
Kriszta és Kalliszta erre a lábához borult, s kérték, hogy imádkozzon értük. Dorottya ekkor fölemelt karral így imádkozott: ,,Isten, ki azt mondtad: Nem akarom a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen, Uram Jézus Krisztus, ki azt mondtad, nagyobb öröm lesz a mennyek országában az angyalok között egy megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc igazon, mutasd meg irgalmasságodat! Vidd vissza nyájadba őket, hogy példájukra megtérjenek hozzád mindazok, akik elhagytak.''
Egy idő múlva Sapritius számon kérte Krisztát és Kallisztát, akik megvallották, hogy nem tudták elcsábítani Dorottyát, hanem ők maguk is újra keresztények lettek. Sapritius fölháborodásában azonnal máglyára ítélte, s Dorottya szeme láttára elégettette a két hitvallót.
Ezután újra kínoztatni kezdte Dorottyát, aki arra kérte kínzóit, hogy siessenek, mert már nagyon kívánja látni mennyei Jegyesét. Sapritius végül fővesztésre ítélte. Amikor Dorottyát a vesztőhelyre vitték, a menettel találkozott egy Teofil nevű ifjú, aki rétornak készült. Csúfolódva mondta Dorottyának, hogy ha majd megérkezik Jegyeséhez, kinek országában mindig tavasz van, küldjön neki rózsát és almát.
A kivégzés előtt Dorottya kérte a hóhért, adjon egy kis időt, mert valamit el kell még végeznie. Imádságba merült, s egyszerre megjelent egy kisgyermek három kinyílt rózsával és három almával. Dorottya megkérte: ,,Vidd el ezt Teofilnak és mondjad: Dorottya küldi neked Jegyesének kertjéből''. Ezután lefejezték.
Teofil épp diáktársainak hencegett azzal, milyen szellemesen élcelődött a kivégzésre vitt Dorottyával, amikor megjelent a kisfiú, s egy kosárban átadta neki Dorottya ajándékát. Mindnyájan ámultak a rózsákon és az almákon, mert február lévén Kappadókiában ilyet nem lehetett találni. Teofilt ez annyira megrendítette, hogy hamarosan keresztény lett és megvallotta hitét társainak. Ezek előbb gúnyolták, majd följelentették és Sapritius őt is kivégeztette.
 
2018.01.28 - Évközi 4. vasárnap
 
"Isten nem valamit nyújt nekünk,
hanem önmagát."
Emil Brunner
Evangélium - Mk 1, 21-28
Kép
Az evangélista Jézus igehirdetésének újdonságát és hatalmát emeli ki, mert az emberek először ezt vették észre. Ô nem a régi törvényt elemzi és magyarázza, hanem Istenről, az Atyáról beszél, aki egész irgalmával az ember felé fordul. Tanítását Jézus csodákkal is megerősítette, tehát valóban úgy tanított, mint akinek hatalma volt. Hatalma küldetéséből és istenfiúságából eredt, s ezzel küldte Egyházát is a világba.
 
Kafarnaum városában Jézus szombaton bement a zsinagógába, és tanított. Mindenki nagyon csodálkozott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. A zsinagógában volt egy ember, akit megszállt a tisztátalan lélek. Ez így kiáltott fel: "Mi közünk egymáshoz, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki vagy: az Isten Szentje!"
Jézus ráparancsolt: "Hallgass el, és menj ki belőle!" A tisztátalan lélek erre össze-vissza rángatta az embert, aztán nagy kiáltással kiment belőle.
Mindenki nagyon megdöbbent. Az emberek egymást kérdezgették: "Mi ez? Új tanítás, és milyen hatalmas! Még a tisztátalan lelkeknek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki!" El is terjedt a híre hamarosan Galilea egész vidékén.
A következő kérdések segítenek felfedni, hogy számukra személyesen mit üzennek az evangélium szavai.
• Jézus tanítása az élő Isten szavát közvetíti számomra, vagy csak "iskolásan" hallgatom?
• Ha megértettem, milyen válaszadásra indít engem az új tanítás?
• Milyen tapasztalatom van arról, hogy a gonosz igenis létezik, Jézus jelenlétében "aktivizálódik" - és ha valamit el akar érni, nem adja fel?
Imaszándék
A héten imádkozzunk azért, hogy az ifjúság tiszta élettel készüljön fel keresztény hivatására.
Február 2. – A szerzetesek világnapja
Szent II. János Pál pápa akaratára 1997 óta minden év február másodikán, az Egyház megünnepli a szerzeteseket, azokat a férfiakat és nőket, akik arra teszik fel életüket, hogy Istent és embertársaikat szerzetesi kötelékben szolgálják. Ők elhagyják családjukat, és belépnek egy másfajta családba, hogy másokért éljenek. Égő gyertyaként világítanak, a hit fényét közvetítik. Ezen a napon a Katolikus Egyház azt a mintegy egymillió férfit és nőt ünnepli, akik megszentelt életet élnek a világon. Az ünnep célja hálát adni Istennek a megszentelt élet ajándékaiért, előmozdítani a hívek körében ennek az életformának az ismeretét és szeretetét, valamint lehetőséget adni a megszentelt életet élőknek, hogy tudatosuljon bennük "életük szépsége és azok a csodák, amelyeket az Úr bennük és általuk művel az egyház és a világ javára".
„A szerzetesek olyanok, mint Isten egének apró csillagai, melyek bevilágítják életünket, és utat mutatnak az örök boldogság felé." Ez az ünnep jó alkalmat kínál arra, hogy megköszönjük nekik a szolgálatot, amit az Egyházban, és a világban végeznek.
Szent II. János Pál pápa gondolatai
A megszentelt élet napját annak az ünnepnek a keretében ünnepeljük, amely emlékezetünkbe idézi Mária és József Jézust bemutató mozdulatát a templomban, hogy „felajánlják az Úrnak".
Az evangéliumnak ebben a jelenetében feltárul Jézusnak, az Atya megszenteltjének misztériuma, aki azért jött a világra, hogy hűségesen teljesítse Atyja akaratát. Simeon „világosságnak" nevezi a „népek megvilágosítására", és prófétai szavakkal előre meghirdeti Jézus tökéletes önfelajánlását az Atyának, valamint végső győzelmét.
Jézus bemutatása a templomban ily módon beszédes ikonja az élet teljes átadásának azok részéről, akik arra hivatottak, hogy az evangéliumi tanácsok vállalásával újra megjelenítsék az egyházban és a világban „a szűz, szegény és engedelmes Jézus jellegzetes vonásait"
Krisztus bemutatásához Mária is hozzákapcsolódik.
A Szűzanya, aki a templomba viszi fiát, hogy felajánlja az Atyának, jól megjeleníti az egyház alakját, amely szintén felajánlja gyermekeit a mennyei Atyának, s bekapcsolja őket Krisztus egyetlen életáldozatába, mely az egyházban megvalósuló minden megszenteltség alapja és mintája.
A római és más egyházmegyékben a február2-i ünneplés évtizedek óta szinte spontán módon egybegyűjti a megszentelt élet intézményeinek és az apostoli élet társaságainak számos tagját, hogy testületileg is megmutassák - közösségben Isten egész népével – meghívottságuk ajándékát s annak vállalását, a megszentelt élet karizmáinak sokszínűségét, valamint sajátságos jelenlétüket a hívők közösségében.
Kívánom, hogy ugyanezt a tapasztalatot az egész egyházban átéljék oly módon, hogy a megszentelt élet napjának megünneplése egybegyűjtse a megszentelt személyeket a többi hívővel, és Szűz Máriával együtt énekeljenek azokról a csodákról, amelyeket az Úr művelt oly sok gyermekében, s megmutassák mindenkinek, hogy mindnyájunknak, akiket Krisztus megváltott, Istennek „szentelt néppé" kell válnunk.
A hét szentje: Szent Balázs püspök
Kép
Vincéhez, a vértanú diákonushoz hasonlóan Balázs is a korai kereszténység azon szentjei közé tartozik, akiknek emlékezete a kultuszban, a névadásban és a népszokásokban figyelemreméltó elevenséggel maradt meg, életükre vonatkozóan azonban alig rendelkezünk olyan adatokkal, amelyek történetinek tekinthetők.
Többféle változatban tudósít a legendás Szent Balázs szenvedéstörténete arról, hogy szentünk örmény születésű volt, és olyan példamutató keresztény életet élt, hogy Szebaszte hívő népe püspökké választotta. Balázs erre a Szentlélek indítását követve visszavonult egy magányos hegyi barlangba, jóllehet tette nem éppen egyezett a kor püspök-eszményével. Innen vezette imádkozva, tanácsokat osztva és gyógyítva a rábízott közösséget. Vadállatok őrizték, háziállatok módjára engedelmeskedve neki.
Sajnos azonban nemcsak a keresztények ismerték a barlanghoz vezető utat, hanem Agricola helytartó poroszlói is, aki 316 táján még folytatta Szebasztéban azt a keresztényüldözést, amelyet korábban még Licinius császár rendelt el. Az oroszlánokból, tigrisekből, medvékből és farkasokból álló derék testőrség nem tudott segíteni a remete- püspökön, mert ő ellenállás nélkül engedte, hogy elfogják és Agricola bírói széke elé hurcolják. Mivel Balázst nem bírták hittagadásra kényszeríteni, a szokásos megkorbácsolás után siralomházba került. Mint előbb barlangjában, a börtönben is sok segítséget kérő ember kereste föl. Rabságában sok-sok csodát tett, amelyekről a legendája beszél. Vízbefojtás általi halálra ítélték, de végül is lefejezték.
A Balázs-tisztelet nyilvánvalóan nem közvetlenül a halála után kezdődött. Keleten azonban legkésőbb a 6. századtól, nyugaton a 9. századtól már mint a torokbajok ellen védő szentet tisztelték. Elterjedt ereklyéinek kultusza is.
Balázst a középkorban rendszerint püspöki öltözetben vagy palástban ábrázolták; pásztorbottal (15. század) és keresztbe illesztett gyertyákkal; sertésfejjel és gerebennel (emlékezésül arra a vaskampóra, mellyel a legenda szerint kínzatása alkalmával a testét tépték); ritkábban egy fiúval.
Tisztelete a latin egyházban a 12. századtól lett általános, mégpedig egy gégedaganat elleni imádsággal kapcsolatban. Később vérzések, hólyagbetegségek, továbbá kelések, kólika, pestis és fogfájás esetén fordultak hozzá. Részben érthető kapcsolat révén aztán védőszentje lett az orvosoknak, a takácsoknak, valamint a szélmolnároknak és a fúvós muzsikusoknak. Mint az állatok barátja oltalmazza a háziállatokat és a nyájakat a farkasoktól.
A hívő nép még ma is szívesen fogadja a szent áldását a Gyertyaszentelő gyertyáinak szelíd fényében. Ünnepét Rómában a 12. század óta ülik február 3-án.
 
2018.01.21 - Évközi 3. vasárnap
 
"Isten emberei a magunk erejéből
nem lehetünk - az kegyelem."
Karl Bath
Evangélium - Mk 1, 14-20
Kép
Keresztelő János feladata az volt, hogy a bűnbánat hirdetésével bejelentse a messiási idő kezdetét. Jézus majd abból indul ki, amit János hirdetett Térjetek meg, az Isten országa elérkezett. Jézus maga közvetíti ezt az országot. Jézusban itt van számunkra az Atya teljes üzenete, egész irgalma és minden kegyelme. Egyúttal azt is bemutatja, hogy az embernek hogyan kell Isten akaratát teljesítenie. Ezt a magatartást a megtéréssel és a hittel tesszük magunkévá.
 
Miután Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az Isten evangéliumát: "Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban."
Amikor a Galileai-tó partján járt, látta, hogy Simon és testvére, András, akik halászok voltak, éppen hálót vetnek a tengerbe. Jézus megszólította őket: "Jöjjetek velem, és én emberek halászává teszlek titeket." Azok rögtön otthagyták a hálóikat, és nyomába szegődtek.
Mikor kissé továbbment, meglátta Jakabot, Zebedeus fiát, és testvérét, Jánost, amint a hálókat javították a bárkában. Őket is mindjárt meghívta. Erre otthagyták apjukat, Zebedeust a napszámosokkal együtt, és követték őt.
A következő kérdések segítenek felfedni, hogy számukra személyesen mit üzennek az evangélium szavai.
• Mennyiben hiszek benne, hogy mindig megvan a lehetőségem helyreállítani Istennel a kapcsolatom?
• Jézus megszólít, mert terve van az életemmel - hogyan reagálok: nyomába szegődöm kérdezés nélkül?
• Mi mindent kell rendbehoznom, hogy kiléphessek eddigi életformámból és tovább léphessek az Isten felé vezető úton?
Imaszándék
A héten imádkozzunk azért, hogy a bűnösök megértsék szeretetedet, és igaz bűnbánatra induljanak.
Január 25. – Pál apostol megtérése
A rendszerváltáskor elhíresült Esterházy Péter szlogenje: „csúcsforgalom van a damaszkuszi úton”.
Utalás ez és félreértelmezése is Pál apostol megtérésének, hiszen az csak politikai köpönyegforgatás volt sokak részéről, ami nagy haszonnal járt, mert akik addig elméletben szerették „A Tőkét” – a marxizmus ideológiáját –, ezután a gyakorlatban lettek a legnagyobb kapitalisták, mert jókor voltak jó helyen.
Szent Pál megtérése Saulból Pállá sem pontos megjelölés, mert egyiket családi körben, a másikat a világ előtt használta a biblikusok szerint. Ami vele történt a damaszkuszi úton, az igazi megtérés, metanoia volt, az értelem, a gondolkodás, az élet átformálása. Az ószövetségi szigorú farizeusi törvénytartásból és hitből az Újszövetség szerzőjéhez, központjához, végcéljához, egy élő személyhez, Jézus Krisztushoz való szegődése. Átalakulása Krisztusban történt, növekedése Istenben élethossziglan.
Nagy utat járt be attól a kérdésétől kezdve, „Mit tegyek Uram mit akarsz, hogy cselekedjem?” (ApCsel 22,10), amíg eljutott a halálig tartó Krisztuskövetésben, „Élek én, de már nem én, hanem Krisztus él bennem” vallomásig (Gal 2,20). A közbenső időben elfelejtette, ami mögötte volt, sőt szemétnek tartotta, s futott az égi hivatás jutalmáért (Fil 3,12-14), élete végén pedig már azt is el merte mondani, „kiegészítem testemben, ami hiányzik Krisztus szenvedéseiből” (Kol 1,24). Megtérésétől a vértanúságáig eltelt körülbelül 30 év, állandó munkában, szenvedésben, örök misszióban Jézus Krisztus igézetében. Mintegy 15 000 km utat tett meg, jobbára az apostolok lován, azaz gyalog; 15 évre tehető a börtöne és háziőrizete. A 15 év aktív tevékenysége az egyházközségek alapításában, gondozásában telt el. Ezt tudjuk az Apostolok Cselekedetéből és az Újszövetségi Szentírásban megőrzött örökbecsű leveleiből.
Amíg Szent Péter visszaemlékezett Jézus nyilvános működésére, és prédikációját írásba foglalták (ebből lett az evangélium), addig Pál gondolkodott Jézus Krisztusról, a Vele való találkozás és az első egyházközségek élményeiből merítve: ebből született a teológia. Pál az imádkozásnak, az istendicsőítésnek s a missziónak az apostola. Üdvös félelem fogta el, amikor arra gondolt, hogy „jaj nekem ugyanis, ha nem hirdetem az evangéliumot” (1Kor 9,16), de mint Krisztusért életét is feláldozó ember azt is elmondhatta, hogy „Krisztus szeretete sürget minket” (2Kor 5,14). Ha Szent Pál a nemzetek apostola, akkor a mi nemzetünké is, hiszen a szentek Istennél örökké élnek, és közbenjárnak értünk. Az ősi Kalocsai Egyházmegyének majd egy évezreden át ő volt a védőszentje.
Ma is misszionál bennünket példájával és tanításával. Nekünk is mondja: „legyetek követőim, mint ahogy én Krisztus követője vagyok” (1Kor 11,1). Hív bennünket mai magyarokat, akik megkoptunk a hitben, hívja azokat, akik úgy élnek, mintha Isten nem létezne, mert a Föltámadt Krisztus és az általa hozott üdvösség nélkül nincs értelme az életnek. Megtérése felszólít mindannyiunkat, hogy elgondolkodjunk, kérjük a hit ajándékát, a Szentlélek kegyelmét, hogy ugyanazzal a bátorsággal, szókimondással legyünk Krisztus követői, de úgy, hogy a szeretetben mind gazdagabbakká váljunk. Ma még sok mindent nem értünk, hiszen csak tükörben, homályosan látunk. Egy azonban bizonyos, hogy a hittől vezérelt élet a remény ellenére is remél, és értelmet talál a küzdelemben, a szeretet tetteiben, mert minden földi dolgok közül a szeretet az, ami ugyanakkor mennyei is, emberi és isteni, ideig való és örök (1Kor 13).
Bábel Balázs kalocsai érsek gondolatai
A hét szentje: Aquinói Szt. Tamás
Kép
Tamás a nápolyi Aquinói grófok nemzetségéből származott. Már öt éves korában a közeli montecassinói bencés kolostorba adták nevelésre. Tizennégy éves korában Nápolyba küldték tanulni. Elhatározta, hogy életét a szent tudományoknak áldozza. 1244-ben a nápolyi domonkos kolostorba vezette élete, ahol a rendbe való fölvételét kérte, bár családja hevesen ellenezte, hogy kolduló szerzetbe lépjen.
Rendi elöljárói még ugyanabban az évben továbbirányították tudományos kiképzésre: Rómán és Bolognán át Párizsba kellett volna mennie. Tamás végig ellenállt minden csábításnak, amellyel életre szóló elhatározásának visszavonására akarták bírni.
Tamás a hatvanas évek nagyobb részét (1259 – 1269) hazájában, Itáliában töltötte, itt is teológiát tanított. 1260-ban IV. Orbán a pápai udvarba hívta. A görög császárral folytatott uniós tárgyalásokon Tamásnak kellett a római Egyház álláspontját képviselnie. 1265-ben átvette Rómában a rendi főiskola vezetését, 1267-től 1269-ig pedig VI. Kelemen udvarában tartózkodott. Közben fáradhatatlanul végezte a tudományos munkát. Erről tanúskodik a Pogányok elleni summa, amelyet domonkos misszionáriusok számára írt tan- és tanítókönyvnek, továbbá Az Isten hatalmáról, A fejedelmek kormányzásáról írt művei, s mindenekelőtt a Summa Theologiae, a tudományosság és a gondolati mélység, az összefoglaló látás és a világosság mesterműve, amelynek elrendezése, rendszere és fölépítése csak kora hatalmas dómjaihoz hasonlítható.
Aquinói Tamás teológus volt, Isten ismerője. Végső bölcsességét és legmélyebb ismereteit a hitből merítette: ,,A hit előíze annak a tudásnak, amely a jövőben boldoggá tesz minket.'' A hit és a tudás az ő számára nem ellenkezett egymással: ,,A kegyelem ajándékai oly módon fűződnek a természethez, hogy azt nem szüntetik meg, hanem tökéletesítik. Ezért a hit fénye, amely kegyelemszerűen árad belénk, nem oltja ki a természetes tudás fényét, amely természetes örökségünk.'' Isten ajándékozta az embernek a hit világosságát, és ezzel olyan igazságokat nyilatkoztatott ki, amelyek minden emberi tudást fölülmúlnak. De ugyanaz az Isten kölcsönözte az embernek a megismerő képességet is, s adta vele együtt azt a megbízást, hogy hajtsa uralma alá a földet. A hitnek és az értelemnek tehát Istenben van a forrása, és ezért sohasem kerülhetnek egymással ellentétbe.
1272-ben Tamást rendje visszahívta és megbízta, hogy Nápolyban központi teológiai főiskolát, ún. studium generalét szervezzen. Két évvel később ismét kiragadták ebből a nyugodt tevékenykedésből, amikor X. Gergely pápa a lyoni uniós zsinatra küldte (1274). Súlyos betegsége ellenére Tamás útra kelt, de nem jutott messzire. 1274. március 7-én a kora reggeli órákban meghalt a fossanuovai ciszterci kolostorban és még ebben az évben felvették ünnepét a római naptárba, halála napjára. Mivel ez a nap legtöbbször nagyböjtbe estik, 1969-től január 28-án ünnepeljük, amely napon 1369-ben átvitték az ereklyéit Toulouse-ba. XXII. János pápa 1323-ban szentté avatta. XIII. Leó 1880-ban minden katolikus tanító tevékenység védőszentjévé tette.
 
2018.01.14 - Évközi 2. vasárnap
 
"Senki sem olyan szegény,
hogy ne válhatna embertársa segítőtársául."
Halmut Gollwitzer
Evangélium - Jn 1, 35-42
Kép
János evangéliuma nem annyira az eseményeket mondja el, hanem inkább azt mutatja be, hogy Jézus emberi alakjában az Isten Fia testesült meg. Itt képet kapunk arról, hogy az első tanítványok milyen hatás alatt szegődtek hozzá. A kiindulás Keresztelő János tanúságtétele, s az nem egyezett a politikai messiás-várással. Jézus az Isten Báránya, áldozatával fogja elvenni a világ bűneit De az apostoloknak is hosszú előkészítésre volt szükségük, amíg felismerték Jézus istenemberi mivoltát.
 
Abban az időben ott állt (Keresztelő) János két tanítványával, és mihelyt meglátta Jézust, amint közeledett, így szólt: "Nézzétek, az Isten Báránya!" Két tanítványa hallotta, hogy (János) ezt mondta , és követni kezdte Jézust. Amikor Jézus megfordult, s látta, hogy követik, megkérdezte: "Mit kívántok?" Azok ezt felelték: "Rabbi - ami annyit jelent, hogy Mester -, hol laksz?" "Jöjjetek, nézzétek meg!" - mondta nekik. Elmentek tehát vele, megnézték, hogy hol lakik, és aznap nála maradtak. Ez a tizedik óra ige körül volt.
A kettő közül, akik hallották ezt Jánostól és követték (Jézust), az egyik , András volt, Simon Péter testvére. Ő először testvérével, Simonnal találkozott, és szólt neki: "Megtaláltuk a Messiást, vagy más szóval a Fölkentet", és elvitte Jézushoz.
Jézus rátekintett, és így szólt hozzá: "Te Simon vagy, János fia, de Kéfásnak, azaz Péternek fognak hívni."
A következő kérdések segítenek felfedni, hogy számukra személyesen mit üzennek az evangélium szavai.
• Mit indít el bennem, ha meglátom Jézust: örömteli követésre hív, vagy merev ellenállásra?
• Hogyan élem meg, ha csak homályos útmutatást ad: elindulok, hogy megnézzem/megtaláljam, hol lakik?
• Gondoltam-e arra, hogy mit jelent a keresztségben kapott nevem, és ezzel milyen küldetést bízott rám az Úr?
Imaszándék
A héten imádkozzunk azért, hogy Szentatyánk és püspökeink az apostolok nyomdokain járjanak.
Árpádházi Szent Margit
1242-ben született Spalatóban, Klissza várában (Dalmáciában, a mai Horvátországban), ahova a tatárjárás elől menekültek. Szülei voltak: IV. Béla király és Laszkarisz Mária, testvérei: Boldog Kinga, Boldog Jolán, és Boldog Konstancia.
A tatárjárástól szerencsésen megmenekülve Istennek nevelték Margitot, fogadalmat tettek, hogyha az ország megmenekül, lányukat teljesen Isten szolgálatára szentelik. Már három évesen dominikánus apácák nevelték, Veszprémben. Nagyon vallásos volt, gyorsan tanult, sokat foglalkozott családja szentéletű őseinek történetével. Tíz évesen a Nyulak szigetére a dominikánus apácákhoz került, fogadalmat tett. Kereste a böjt mellett az önmegtagadást, sőt önsanyargatást. A munkákból kivette a részét, nem válogatott, igénytelen volt. Betegeket ápolt. Dinasztikus házassági ajánlatokat utasított vissza.
1261-ben örök fogadalmat tett. Önfegyelmezés, a keresztény szeretet gyakorlása, teljes Istennek adottság, a legalacsonyabb szolgai munka, hősies vezeklés és a családi béke munkálása jellemezte életét. A kemény munka és önmegtagadás, valamint családi tragédiák legyengítették, súlyos beteg lett, tizenkét napi szenvedés kioltotta életét. Szentség hírében halt meg 1271. január 18-án a Nyulak szigeti (ma Margit sziget) kolostorban.
Már 1271. június 13-án kérte V. István király (Margit bátyja) húga szentté avatását X. Gergely pápától, V. Ince 1276-ban újabb vizsgálatot indított, Károly Róbert, Mátyás király és II. Ferdinánt is sürgette az eljárást. 1943. november 19-én avatta végül is szentté XII. Piusz pápa. Hamvai ma is a (róla elnevezett) Margit-szigeten nyugszanak egy hatalmas vörös márványlap alatt, ezt tisztelői helyezték el ott halálának 700 éves évfordulóján.
Ima Árpádházi Szent Margithoz
Alázatosság és ártatlanság példaképe, Szent Margit! Ki Jézus szívéért elhagytad a királyi pompát, és az Úr tiszta jegyese lettél, Íme Hozzád folyamodom és oltalmadba ajánlom szívemet és lelkem tisztaságát! Nagy alázatosságodra kérlek, őrizd szívemet, hogy meg ne rontsa a hiúság! Angyali ártatlanságodra kérlek, ajánlj engem égi jegyesednek és az Ő szeplőtelen Anyjának, hogy esedezésem által minden bűntől tisztán maradhassak. Ámen.
A hét szentje: Árpádházi Szent Margit
Kép
Atyja IV. Béla király, Szent Erzsébet testvére, anyja Laszkárisz Mária bizánci hercegnő volt. Margitot még a szíve alatt hordozta édesanyja, amikor a tatárok Batu kán vezetésével, 1241-ben betörtek Magyarországra. Béla király megkísérelte föltartóztatni őket a Sajónál, de borzalmas vereséget szenvedett, s Dalmáciába kellett menekülnie. A szülők végső szükségükben a születendő gyermeket Istennek ajánlották.
Béla és Mária nem vonakodott fogadalmát teljesíteni: amikor Margit hároméves lett, átadták a domonkos nővéreknek Veszprémben. A domonkosok rendi családja, amelyben Margit felnövekedett, még csak néhány évtizede létezett. Még telítve volt az első buzgalom frissességével és töretlenségével.
Ebben a szellemben nőtt fel Margit. Béla király, leánya részére új kolostort építtetett a Duna egyik szigetén (Nyulak szigete, ma Margitsziget), Buda közelében. Itt tett fogadalmat Margit 1254-ben. Különböző kijelentései értésünkre adják, hogy a tizenkét éves leány tudta, mit tesz, amikor letette fogadalmát. Isten kétszer is nagyszerű lehetőséget adott neki arra, hogy az egész világ előtt bebizonyítsa: ő teljesen szabadon és szívének teljes odaadásával szentelte magát az Úrnak. Kétszer is lett volna rá lehetősége, hogy Rómától felmentést kérjen a fogadalma alól. Atyja ugyanis kétszer is fölkereste a kolostorban házassági ajánlattal, mindkét alkalommal biztosítva őt arról, hogy a fölmentést Róma minden bizonnyal meg fogja adni, hiszen a kilátásba helyezett házasságok igen nagy politikai előnyökkel járnának. Az első kérő a lengyel király volt, a második Ottokár cseh király. Margit mindkettőt határozottan visszautasította.
Szenttéavatási aktái megmaradtak, s nővér- és kortársainak, élete tanúinak sok értékes és hitelt érdemlő vallomását is tartalmazzák. Értésünkre adják, hogy Margit számára magától értetődő volt a szabályok szigorú megtartása, a kemény önsanyargatás, s a legnyomorúságosabb, utálatot gerjesztő betegek szolgálatában való hősies kitartás. Nagyon gyorsan és erélyesen leszoktatta nővértársait arról, hogy benne bármi módon is a királylányt tiszteljék. Egy szolgáló, akit csodával határos módon mentett meg a megfulladástól, a szenttéavatási akták szerint így tanúskodott: ,,Margit jó és szent volt, mindnyájunk példaképe. Alázatosabb volt, mint mi, szolgálóleányok.''
Életének alapszabálya egészen egyszerűen hangzik, de a három egyszerű tétel az evangélium egész tökéletességét magában foglalja: Istent szeretni, magamat megvetni, senkit meg nem utálni, senkit meg nem ítélni.
Isten csodákkal jutalmazta odaadását. Margit bírta a jövendölés adományát is. Bizonyított példa, hogy atyjának II. Osztrák Frigyessel Stájerországért folytatott harcában a győzelmet előre megmondta.
Egykor Istennek ajándékozták, mivel atyja azt hitte, ezáltal kieszközölheti Magyarország megszabadulását a tatároktól. Amikor Margit elég idős volt ahhoz, hogy önmaga felől szabadon döntsön, megerősítette ezt a fölajánlást. Remélte, hogy Isten elfogadja őt, mint elfogadta valamikor Krisztus áldozatát, akinek haláláról ezt mondja az Írás: jobb, ha egy ember hal meg, mint hogy az egész nép elvesszen.
Huszonnyolc éves korában halt meg, szeretettől és vezekléstől elemésztve. Halála óráját derűs arccal előre megmondta a nővéreknek. Boldoggáavatási perét sohasem fejezték be, de tiszteletét 1789-ben hivatalosan is engedélyezték. 1943-ban avatták szentté.
 
2018.01.07 - Urunk megkeresztelkedése
 
"Vajon őszinte az a hit, amelyik nem cselekszik?"
Racine
Evangélium - Mk 1, 7-11
Kép
Amíg Mária Jézus földi megjelenésének, az emberré levésnek az eszköze volt, addig Keresztelő János Jézus nyilvános működését vezette be kettős tanúságtétellel. Az egyik az volt, hogy Jézust a próféták fölé emelte. Ô, bár az utolsó és legnagyobb próféta, mégsem méltó arra, hogy a szolga feladatát, a saru levetését elvégezze mellette. A másik tanúskodás arra vonatkozik, hogy Jézus majd a Szentlelket árasztja ki a benne hívőkre. Új lelkületet ad azoknak, akik benne hisznek, belülről szenteli meg őket.
 
Abban az időben Keresztelő János ezt hirdette: ,,Aki utánam jön, hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy lehajoljak és megoldjam a saruszíját. Én vízzel keresztellek titeket, ő pedig Szentlélekkel keresztel majd meg benneteket!''
Ezekben a napokban történt, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és megkeresztelkedett Jánosnál a Jordánban. És mindjárt, amint feljött a vízből, látta, hogy megnyílik az ég, és a Lélek, mint egy galamb, leszáll rá. Az égből pedig szózat hallatszott: ,,Te vagy az én szeretett Fiam, benned kedvem telik!''
A következő kérdések segítenek felfedni, hogy számukra személyesen mit üzennek az evangélium szavai.
• Mit jelent számomra, hogy megkeresztelt ember vagyok?
• Hogyan használom az ebből kapott ajándékokat: élek a szentségek kegyelméből?
• Tudatában vagyok, hogy rám is mutat Isten: "ez az én szeretett fiam"?
Imaszándék
A héten imádkozzunk azért, hogy Egyházad tanítása mindenkihez közvetítse hívó szavadat!
Urunk megkeresztelkedése
Jézus megkeresztelkedésének ünnepe az Úr megjelenéseinek sorát folytatja. December 25-én Jézus Máriának, Józsefnek és a pásztoroknak jelent meg, január 6-án a bölcseknek, ma pedig, a Jordán partján Keresztelő Jánosnak és Izrael és népének. Immár harminc éves, amikor Galileából elmegy a Jordán mellé Jánoshoz, hogy az megkeresztelje őt.
Jézus megkeresztelkedésének ünnepe saját keresztségünkre emlékeztet. Többségünk kisgyermekként részesült benne, amikor még beszélni sem tudott, és fel sem fogta. Tudjuk, hogy az egyház kezdetben csak felnőtteknek szolgáltatta ki ezt a szentséget, később azonban az újszülöttek megkeresztelésének gyakorlata vált uralkodóvá. A keresztségben mindenesetre nem az életkor számít, hogy mikor részesül benne az ember, hanem az, hogy a keresztség Isten ingyenes ajándéka. Ezért nem tőlünk függ, akár felnőttként, akár újszülöttként vesszük fel: Istentől kapott kegyelem. Ő fogad be minket családjába. Ezért nem tudja senki önmagát megkeresztelni. A keresztséget mindig valaki mástól kapjuk. Ez érvényes volt még Jézusra is. Szüksége volt Jánosra, hogy megkeresztelje. Mikor pedig az megpróbálja visszatartani, mondván „Nekem van szükségem arra, hogy megkeresztelkedjem általad, és te jössz hozzám?”, mégis el kellett fogadnia, és meg kellett tennie. Jézus, mint mindenki más, alámerült a Jordánban, és elnyerte a keresztséget.
A kisgyermekek keresztelésekor teljes egyértelműséggel megmutatkozik, hogy a keresztség ajándék, amely a legkisebb mértékben sem függ mitőlünk. Az Úr választ ki minket, mielőtt mi választanánk őt. Nem érdemeinkért szeret, nem tetteinkért, nem azokért a kis és nagy cselekedetekért, amelyeket végbeviszünk és amelyekkel büszkélkedhetünk. Isten családja nem érdemeken alapul, nem e világ törvényeit követi, ahol a termelés és az elért eredmények számítanak. Az Úr családjában egyedül az adja értékünket, hogy Isten szeret minket. Amikor kisgyermekként a keresztvíz alá tartottak, nem volt semmink, legfeljebb csak a könnyeink.
Isten a világ teremtésétől fogva kiválasztott és szeretett minket, jóval azelőtt, hogy ezt felismertük volna. Isten irántunk való szeretete pedig ingyenes, nem függ még a mi válaszunktól sem, és soha nem ér véget. Örök. Eltávolodhatunk tőle, elfelejthetjük, akár meg is bánthatjuk. Isten azonban soha nem feledkezik meg rólunk. Ezért megismételhetetlen a keresztség: Isten örökre mondja ki fölöttünk szeretetét.
A keresztség ezért megszabadít a világ szolgaságából, megszabadít attól a kényszertől, hogy feltétlenül meg kelljen felelnünk, tetteket és különleges képességeket kelljen felmutatnunk, teljesítményt kelljen produkálnunk. A keresztség mindettől feloldoz, és megadja nekünk a fiak szabadságát. Amikor az ember valakinek a gyermeke, örökre az marad. Isten nem feledkezik meg rólunk: örökre övéi vagyunk, Amikor megkentek minket az olajjal, Isten pecsétjét kaptuk homlokunkra és lelkünkbe. Ezt olvassuk a Szentírásban: „Ha apád, anyád el is felednének, én akkor sem feledkezem meg rólad, mondja az Úr” (vö. Zsolt 27,10 és Iz 49,15). Mi vagyunk azok, akik megfeledkeztünk a keresztény élet ezen alapvető igazságáról. A szent liturgia ma emlékezetünkbe idézi ezt, hogy ujjongással töltsön el Istennek ez az irántunk való hatalmas, önzetlen és ingyenes szeretete. Vissza kell térnünk keresztségünkhöz, fel kell idéznünk életünknek ezt az első lépését, és meg kell köszönnünk az Úrnak, hogy ennyire szeretett és családjába fogadott minket. Igen, hálát kell adnunk az Úrnak, mert ajándék az, hogy itt lehetünk, az ő házában. Ha pedig ajándék, első gondolatunk és érzésünk nem lehet más, mint a hála és a köszönet.
E világ mentalitása – és mi ennek a világnak a fiai vagyunk, e világ fiainak érezzük magunkat, talán sokkal inkább, mint Isten gyermekeinek – arra ösztönöz, hogy megfeledkezzünk az Úr iránti háláról. Ha megfeledkezünk Isten szeretetéről, szomorúság tölt el minket, mert nem érezzük a hatalmas szabadság örömét, amelyben részesültünk, hogy megszabadultunk önmagunk és e világ szolgaságából, hogy szívünkben mindig gyermekek maradunk, mert az evangéliumtól és a szeretettől függünk, hogy nagylelkűek lehetünk, hogy soha nem kell árvának éreznünk magunkat, hogy nem tartozunk az arrogancia, a gyűlölet, az erőszak hatalmába. Ebben az időszakban, amikor Jézus születését ünnepeltük, azt kérte tőlünk az Úr, hogy szülessünk újjá, legyünk újra gyermekké, és érezzük magunkat Isten gyermekeinek. A Jordán fölött megnyíló ég ma nekünk is megnyílik, hogy nekünk is elmondja: „Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik”. Igen, az Úr minden nyomorúságunk és bűnünk ellenére kedvét leli bennünk. Ma sem nagy tetteket vagy teljesítményeket kér tőlünk, akik a keresztvízben újjászülettünk és gyermekeivé váltunk, hanem csak egy olyan szívet, amely azt tudja mondani az Úrnak: „Szeretlek!”.
A hét szentje: Remete Szent Antal
Kép
Egyiptom Kóma nevű falujában született 251-ben. 18 éves korában teljes árvaságra jutott. Az evangéliumi tanácsra eladta minden vagyonát, és remeteségbe vonult.
Hamar nagy tökéletességre tett szert. A magányban heves kísértéseket szenvedett el. 35 éves korában befalaztatta magát egy romvárosba, és ott elmélkedésben és imádságban töltött 20 esztendőt. A Szentírást könyv nélkül tudta. 311-ben Maximinus császár keresztényüldözésekor Alexandriába ment, és a vértanúk körül tevékenykedett.
Az üldözés után Thebaiszba vonult vissza. Még egyszer járt Alexandriában, amikor bebizonyította az ariánusok ellenében, hogy Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember. 105 éves korában halt meg.
 
2017.12.31 - Szent Család
 
"A vallás nemcsak templomot jelent,
amelybe olykor-olykor betérünk imádkozni,
hanem lelkivilágot, amely egész életünket meghatározza."
G. H. Chesterton
Evangélium - Mt 2, 12-15. 19-23
Kép
Izraelben az elsőszülött fiú Istennek volt szentelve, s áldozatbemutatással kellett kiváltani. Mária és József ezt teszik. De az evangélista már inkább azt mutatja be, hogy Jézus mint az Isten Fia a sajátjába jön, s a nép jámbor maradéka (Simeon, Anna) hódol előtte. Mivel ő a Fiú, neki az Atya tervét kell megvalósítania. Feladata össze lesz kötve áldozattal, s azt majd Mária is átéli lelkében.
 
Miután a bölcsek eltávoztak, íme, az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt: "Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menekülj Egyiptomba! Maradj ott, míg nem szólok neked! Heródes ugyanis arra készül, hogy megkeresi és megöli a gyermeket." József fölkelt, fogta a gyermeket és anyját, és még azon éjjel elment Egyiptomba. Ott maradt Heródes haláláig, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott:
Egyiptomból hívtam az én fiamat.
Amikor Heródes meghalt, íme, az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt: "Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menj Izrael földjére, mert meghaltak már, akik a gyermek életére törtek!" József fölkelt, fogta a gyermeket és anyját, és visszatért Izrael földjére. De amikor meghallotta, hogy Judeában Arkelausz uralkodik apja, Heródes után, félt odamenni. Ezért az álmában kapott utasítást követve Galilea vidékére ment. Odaérve egy Názáret nevű városban telepedett le, hogy beteljesedjék, amit a próféták mondtak: "Názáretinek fogják hívni".
A következő kérdések segítenek felfedni, hogy számukra személyesen mit üzennek az evangélium szavai.
• József feltétel nélkül indult az ismeretlenbe - én mennyiben tudom az új dolgokat elfogadni?
• Hogyan tapasztaltam meg, hogy mindig az volt a jó megoldás, ha hallgattam Isten indításaira?
• Milyen akadályok nehezítették családom életét, amelyeket nem láttam előre, de Isten segítségével megoldódtak?
Imaszándék
A héten imádkozzunk azért, hogy a keresztény családok által növekedjék Egyházunk.
A Szent Család
Jézus emberi családba akart beleszületni és abban kívánt felnőni: Szűz Mária volt az édesanyja, és József olyan volt számára, mint egy atya, akik szeretettel nevelték föl. Jézus családja valóban megérdemli a „szent” jelzőt, mert teljesen elkötelezték magukat Isten akaratának megtételére. Egy oldalról olyan család volt, mint bármely más és így modellje a házastársi szeretetnek, együttműködésnek, áldozatvállalásnak és az isteni gondviselés iránti bizalomnak, a kemény munkának és a szolidaritásnak, vagyis azoknak az értékeknek, amelyek megóvják a családokat és segítik haladásukat. Ugyanakkor egyedi hivatásuk Isten Fiának küldetéséhez kapcsolódott. Pontosan ez a sajátosság mutat egy új horizontot minden családnak, de elsősorban a keresztény családoknak: azt, hogy legyen első Isten akarata és a mennyország, ahova meghívást kaptunk. Ezért ma hálát adunk Istennek, de Szűz Máriának és Szent Józsefnek, akik ily nagy hittel és készséggel működtek együtt az Úr üdvözítő tervében.
XVI. Benedek pápa
A hét szentje: Becket Szent Tamás
Kép
Becket Szent Tamás 1118-ban Londonban született, apja gazdag normann kereskedő, anyja egy szaracén emirnek volt a lánya. Szülei a kiváló angliai alapfokú iskolák után Párizsba a legkiválóbb iskolába járatták.
A Canterburyi egyházmegyében volt pap, különböző kényes feladatait kiválóan látta el, majd a király, II. Henrik lordkancellárja lett, és a király megbízta fia nevelésével is. Munkáit ekkoriban is kiválóan látta el, sokszor még az Egyház jogainak feláldozása árán is. (Tiszta erkölcse, jószívűsége, erényessége ekkor is közismert volt!)
A király feltétlen hívét látta Tamásban, elhatározta, hogy érsekké teszi. Tamás figyelmeztette a királyt, hogy mint érsek a király akarata ellen kell sok mindent tennie, ezért meg fog szünni barátságuk. Mindezt a figyelmeztetést Henrik csak tréfának vette. 1162-ben ellenkezése dacára püspökké választották, ő lett a canterburyi érsek.
Mivel az Egyház jogait nagyon határozottan védte II. Henrik király önkényével szemben, először súlyos pénzbüntetésre, majd börtönbüntetésre itélték.
Tamás nem ismerte el bírái illetékességét, ezért a Szentszékhez fellebbezett, ám biztonsági okokból Franciaországba menekült, és ott hat évig száműzetésben maradt.
1170-ben visszatérhetett, és a király is kibékült vele. Kapcsolatuk azonban az udvar ármánykodása miatt ismét elmérgesedett. Tamás sokat szenvedett. A felbőszült király uszítására zsoldosai 1170. december 29-én az esti zsolozsmáját végző érseket az oltár előtt, papjai szeme láttára ölték meg.
III. Sándor pápa 1173-ban avatta szentté.
Érdekesség, és a történelem szomorú tragédiája, hogy Tamást halála után mégegyszer elitélték: VIII. Henrik király 1538-ban számvetésre idézte Tamást. Mivel a halott nem jelenhetett meg, a hatalmi őrületben tobzódó király lázadás, makacsság és felségárulás címén halálra elitélte: sírját feldúlták, ereklyéit elégették, a sírjában levő értékeket elkobozták, szobrait, képmásait és más emlékeket megsemmisítettek.
Példája: kötelezettségeidet a legteljesebb odaadással végezzed!
/up